NOR ENG

Risikobasert tenking i ISO 9001:2015

Publisert 27. januar 2016

Risk control på pc tastatur

I høst kom det en ny ISO-standard. Her ble det annonsert en del endringer i forhold til dagens standard.

I 2015-versjonen er det lagt større vekt på risikobasert tenkning som grunnlag for styringssystemet, mer fokus på å oppnå verdi for selskapet og dets kunder, økt fleksibilitet med hensyn til bruk av dokumentasjon og en struktur som passer bedre for servicebedrifter. En risikobasert tilnærming er lagt til grunn for styringssystemet, og den nye metoden vil utfordre organisasjonene til å analysere sine egne risikoområder. ISO 9001:2015 gir et bredere syn på styring av risiko og muligheter gjennom beslutning og overvåking av organisasjonens omgivelser.

En annen viktig endring som mange kvalitetsansvarlige antagelig vil synes er positiv, er en sterkere vektlegging av lederskap og engasjement fra toppledelsen når det gjelder å ta ansvar for kvalitetsstyringssystemet.

Planlegging og kontroll av endringer er vektlagt i større grad, inkludert krav til endringer i prosessene og nødvendige endringer av styringssystemet. Krav til dokumenterte prosedyrer er modernisert og heter nå dokumentert informasjon.

En del krav i den forrige versjonen forsvinner eller erstattes av annen systematikk. Det er blant annet ikke lenger krav om kvalitetshåndbok. Forebyggende tiltak er ikke et eget kravelement, men en integrert og sentral del av ledelses- og risikostyringen. I tillegg faller rollen som ledelsens representant bort med forsterket ledelsesengasjement.
I fremtiden vil alle kvalitetssystemstandarder bruke en konsistent struktur. Det betyr for eksempel at ISO 14001 og BS OHSAS 18001 standarder også vil bli revidert i samsvar med samme struktur.

EQS støtter ISO-sertifisering, og vil bli videreutviklet i takt med endringene som skjer i standardene. Du skal kunne være sikker på at EQS er morgendagens styringssystem som også kan hjelpe deg i sertifiseringsprosessene.

Kilder: DNV og QualityDigest/Gurdeep Mahal

Bestill demo
    Extends personvernerklæring Ja, jeg er kjent med Extend sin personvernerklæring og aksepterer denne